Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO INBUD.NET.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego inbud.net.pl (dalej: „Polityka”) ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników serwisu internetowego inbud.net.pl (dalej: „Serwis Internetowy”).

1.2. Polityka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu Internetowego.

1.3. Polityka ma odpowiednie zastosowanie do osób, które odwiedzają Serwis Internetowy w zakresie, w jakim przetwarzane są ich Dane Osobowe.

1.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określania przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku wystąpienia takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzuli informacyjnej przekazanej przez Administratora zawartej w Regulaminie, Użytkownik powinien kierować się informacją zawartą w ww. klauzuli informacyjnej.

2. DEFINICJE

2.1. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego inbud.net.pl dostępnym w ramach tego serwisu oraz zgodnie z poniższymi definicjami zawartymi w Polityce, które oznaczają oznaczają (niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej):

1) „Administrator” „Inbud” oznacza Inbud sp. z o.o. z siedzibą w Jutrosinie przy ul. Polnej 9, 63-930 Jutrosin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego prez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000196720 NIP: 6990005346 REGON: 41001796,

2) „Dane osobowe” oznaczają wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii,

3) „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis Internetowy lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

3.1. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla zrealizowania Zamówienia w Serwisie Internetowym w celu wykonania zawartej Umowy oraz wystawienia faktury wypełnienie pól oznaczonych, jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne. W przypadku niepodania Inbud danych osobowych, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy.

3.2. Administrator będzie zbierał od Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku procesu rejestracji i dokonywania zakupów w Serwisie Internetowym:

3.2.1. imię i nazwisko,

3.2.2. adres zamieszkania i/lub adres dostawy,

3.2.3. PESEL,

3.2.4. adres poczty elektronicznej,

3.2.5. numer telefonu,

3.2.6. dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wyboru formy płatności,

3.2.7. numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu kwoty rezerwacji dodatkowej ilości Produktu lub przy dokonywaniu Klientowi zwrotów należności.

3.3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Internetowego Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

3.3.1. zawarcie i wykonanie umów zawartych przez Użytkownika z Inbud, tj. Umowy oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są w szczególności w celu umożliwienia założenia Użytkownikowi konta w Serwisie Internetowym i składania Zamówień oraz wysyłki zamówionych przez niego Produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przez czas trwania tych umów,

3.3.2. wykonanie ciążących na Inbud obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach. Dane osobowe niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez Inbud przez cały czas istnienia tych obowiązków, np. przez okres, w którym Inbud ma obowiązek wystawiania faktur i okres ich przechowywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi lub przez okres, w którym Użytkownik może zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu Produktu lub w zakresie Danych osobowych dotyczących Zamówień przez czas obowiązywania Umowy w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do jego historii zamówień. W przypadku wskazania przez Klienta przyczyny zwrotu produktu lub podania szczegółów reklamacji niewynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Inbud będzie te dane przetwarzał także w celu podniesienia poziomu zadowolenia Użytkowników i dostosowania oferty do ich potrzeb. Dane osobowe będą również przechowywane przez Inbud również w celu wykazania, że Inbud prawidłowo wykonał ciążące na nim obowiązki prawne – przez okres, w jakim Inbud może ponieść konsekwencje ich niewykonania, np. otrzymania kary finansowej od organu administracji publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

3.3.3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – dane osobowe będą przetwarzane przez okres, po którym przedawnią się roszczenia Klientów wobec Inbud lub przez czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

3.3.4. kontakt z Inbud – Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem (za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie Internetowym lub poczty elektronicznej) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z prowadzonej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3.3.5. marketing bezpośredni, obejmujący w szczególności wysyłanie informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (po wyrażeniu przez Użytkownika zgody) lub drogą pocztową, przyznawanie rabatów oraz innych korzyści – Dane osobowe będą przetwarzane w przez okres obowiązywania Umowy lub do chwili wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania przez Inbud jego danych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 3.4. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. W związku z realizacją Zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji Zamówienia (status Zamówienia).

4.2. W ramach komunikacji Inbud może wysyłać informację o nieukończonym Zamówieniu oraz – po zrealizowaniu Zamówienia – Inbud wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej Zamówienia. Komunikacja ta jest wysyłana wyłącznie klientowi, który wyraził na to zgodę poprzez subskrypcję newslettera. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

4.3. Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną dotyczących statusu Zamówienia lub wyrażenia swojej opinii (recenzji) dotyczącej Zamówienia za pośrednictwem BOK.

5. NEWSLETTER

5.1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Inbud oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Inbud i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące Produktów Inbud i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

5.2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

5.3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji za pośrednictwem BOK.

6. COOKIES

6.1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookiespodczas samego korzystania z Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczce wykorzystywaniaplików cookies przez Inbud zostały opisane w Polityce Plików Cookies.

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

7.1. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, działania opisane w Punkcie 3 Polityki często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

8. ODBIORCY DANYCH

8.1. W związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego Dane osobowe ujawniane są podmiotom zewnętrznym, w szczególności Producentom, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom oraz operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją Zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym partnerom handlowym.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.3. Inbud w żadnym wypadku nie sprzedaje Danych osobowych podmiotom trzecim

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM (EOG)

9.1. Dane osobowe mogą być przekazywane do partnerów Administratora, których siedziby znajdują się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług na rzecz Administratora, szczególnie marketingowych, a także wspierających funkcjonowanie Serwisu.

9.2. Partnerzy Administratora mogą mieć siedzibę Stanach Zjednoczonych. Administrator zapewnia, że stosowane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zapewniają Użytkownikowi bezpieczeństwo. Administrator dokłada wszelkich starań, by jego partnerzy byli objęci programem Tarcza Prywatności UE-USA. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymanie kopii zabezpieczeń swoich Danych osobowych przekazywanych do tych państw poprzez kontakt z BOK.

10. BEZPIECZEŃSTWO

10.1. Serwis Internetowy wykorzystuje takie metody ochrony informacji, jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności Danych osobowych. Aby to umożliwić, Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie danych przez Administratora do celów uwierzytelniania w ramach kontroli dostępu.

10.2. Administrator dokonuje bieżącej analizy ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

10.3. Administrator zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione oraz jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na wykonywane przez nie obowiązki.

10.4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

11.1. Osobom, których Dane osobowe dotyczą przysługują następujące prawa:11.1.1. prawo dostępu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy Inbud przetwarza Dane osobowe, które jej dotyczą oraz do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych, którymi dysponuje Inbud,

11.1.2. prawo do sprostowania – osoba, której dane dotyczą, może zażądać od Inbud sprostowania Danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie Internetowym mogą również bezpośrednio poprawić swoje dane,

11.1.3. prawo do usunięcia („bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia swoich Danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,

11.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych. W przypadku takiego żądania Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

11.1.5. prawo do przenoszalności – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, dostępnym dla odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie Danych osobowych opiera się na zgodzie i umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany,

11.1.6. prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (dla celów opisanych w Punktach 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 oraz 3.3.5 Polityki). Sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie i podlega ocenie Administratora.

11.1.7. zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Wykonanie tego prawa nie będzie możliwe w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której Dane osobowe dotyczą a Administratorem, jest dozwolone prawem, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której Dane osobowe dotyczą lub gdy opiera się na wyraźnej zgodzie tej osoby,

11.1.8. prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

11.1.9. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych osobowych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,

11.1.10. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych – jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

11.2. Wniosek w zakresie realizacji praw podmiotów danych można złożyć: 1

1.2.1. pisemnie na adres: Inbud. z o.o., ul. Polna 9, 63-930 Jutrosin,

11.2.2. drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: inbud1992@wp.pl.

11.3. We wniosku należy w miarę możliwości precyzyjnie wskazać treść żądania, a w szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania danych dotyczy żądanie, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

11.4. W przypadku, gdy Administrator nie będzie mógł ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych informacji.

11.5. Termin na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie wynosi jeden miesiąc od jego otrzymania. W przypadku konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o jego przyczynach.

11.6. Odpowiedź na zgłoszenie będzie udzielana:

11.6.1. w przypadku nadesłania wniosku w formie pisemnej: na adres wskazany przez wnioskodawcę, chyba że wnioskodawca wskaże adres mailowy jako właściwy do udzielenia odpowiedzi,

11.6.2. w przypadku nadesłania wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego nadesłano wniosek.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

12.1.1. na adres korespondencyjny: Inbud. z o.o., ul. Polna 9, 63-930 Jutrosin,,

12.1.2. na adres e-mail: inbud1992@wp.pl

13. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWANOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Przewiń na górę