Gwarancje

Warunki udzielania gwarancji na wyroby betonowe w Firmie „INBUD” sp z o.o. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów w Jutrosinie

INBUD” Spółka z o.o. w Jutrosinie-Sprzedający, udziela Kupującemu gwarancji na jakość sprzedawanych wyrobów drogowych i  ich zgodność z  dokumentami odniesienia : norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe .Wymagania i metody badań”  ,krawężniki i obrzeża , płyty ściekowe – norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań:, płytki chodnikowe – norma PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”. Płyta drogowa  pełna i wielootworowa żelbetowa JOMB  oraz PA-1 aprobata techniczna AT/2008-03-2394/1. Na życzenie klienta  IBBUD udostępnia ww. dokumenty oraz wydaje deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia.
Warunki gwarancji obejmują wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wdrożonej w 2010r.
Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez sprzedającego wynosi 3 lata.
Kupujący nabywa prawa do gwarancji po dokonaniu pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
1. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu materiału.
2. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona albo niosłaby za sobą znaczne koszty , a wada towaru nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Kupującego, Sprzedający może obniżyć cenę wyrobu.
3. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu, Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowywaniem wyrobu do czasu poinformowania
Sprzedającego – przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli Kupujący wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami wówczas, sprzedający nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. Jeżeli kupujący zamierza wykonać badania sprawdzające, to jest zobowiązany skutecznie powiadomić Sprzedającego i zagwarantować udział w pobraniu prób i przeprowadzeniu badań. Brak takiego powiadomienia nie upoważnia Kupującego do prezentowania wyników badań jako dowodu przy ewentualnej reklamacji zakupionego wyrobu.
4. Kupujący traci uprawnienia z tyt. gwarancji za wady fizyczne wyrobu , jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o wadzie w ciągu 7 dni od chwili jej wykrycia.
5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancj wad wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży Sprzedającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego.W tym czasie Sprzedający dokona komisylnego oględzin wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji.Jeżeli zaistnieje koniecznośc dokonania dodatkowych ekspertyz termin rozpatrzenia reklamacji może się odpowiednio wydłużyć.W przypadku zaistnienia sporu co do jakości dostarczonych wyrobów zlecone zostanie przeprowadzenie badań niezależnemu laboratorium celem ustalenia ich rzeczywistej jakości – koszty związane z badaniem obciążają te stronę, której racje zostaną obalone. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, warunki jej usunięcia zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.
6. Nie podlegają gwarancji a dopuszczone przez dokumenty odniesienia:
a) odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
b) ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji,
c) wykwity wapniowe w postaci białego nalotu,
d) straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
e) odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością surowców.
7. Wyroby II gatunku i pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.
8. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:
a) użycia w sposób niewłaściwy narzędzi i sprzętu przy układaniu i pielęgnacji nawierzchni,
b) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
c) niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
d) niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
e) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
f) zabrudzenia powierzchni wyrobów zaprawą wapienną, betonem lub farbami,
g) niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
9. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
a) oryginału faktury zakupu wyrobów,
b) dokumentów WZ w oryginale.
c) załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego etykiet na reklamowany wyrób
10. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (DZ.U. Z 2002 r Nr 141 poz. 1146).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią.
2. Wykonanie badania wyrobów przez jakąkolwiek jednostkę sprawdzającą jakość bez udziału zainteresowanych stron nie stanowi podstawy do zgłoszenia reklamacji przez Kupującego
3. Sprawdzającą jakość wyrobów może być wyłącznie niezależna i w pełni wiarygodna jednostka kontrolna nie związana lub podporządkowana bezpośrednio i pośrednio ze Sprzedającym i Kupującym tym też z powiernikiem i wykonawcą robót drogowych zwłaszcza przy rozstrzyganiu ewentualnych spraw spornych.
4. Na indywidualne pisemne zamówienie i na odpowiedzialność Kupującego, Sprzedający może wykonać wyroby odbiegające od wymogów obowiązujących norm, po uzgodnieniu ze Sprzedającym warunków wykonania i ceny zamówionych wyrobów.
5. Ewentualne spory z tytułu udzielonej gwarancji mogą być rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w miejscu zgodnym dla siedziby Sprzedającego.

 

Przewiń na górę